Сферою наукових інтересів кафедри економіки та управління є широкий спектр проблем підприємництва, управління підприємством, підвищення ефективності функціонування  економіки України та її регіонів, напрямів реформування публічного управління та адміністрування. Результати наукових досліджень викладені у дисертаційних дослідженнях, монографіях, наукових статтях, доповідях конференцій, навчальних матеріалах.

Тематика дисертаційних досліджень

Манн Руслан Володимирович, д.е.н.

Теорія та методологія системних процесів розвитку регіонального менеджменту (08.00.05 –  розвиток продуктивних сил і регіональна економіка)

У роботі досліджено теорію і генезис розвитку українського регіонального менеджменту. Розглянуто етапи та школи, що сформували сучасні наукові основи. Обґрунтовано і розширено науковий категоріальний апарат за рахунок визначень, орієнтованих на нові стандарти інформаційної економіки та інформаційного суспільства: кластеризації, регіональної соціалізації, управлінської культури та ін.

Розглянуто методологічні засади формування регіонального менеджменту як системного процесу за рахунок ключових складових: соціалізації, інноваційного розвитку, інформаційного забезпечення, управлінської культури та управлінських технологій, кластеризації, глобалізації. Обґрунтовано взаємозв’язок даних складових як обов’язкових елементів нової моделі регіонального менеджменту в Україні. Розглянуто можливості розширення та активізації використання нових управлінських процесів у системних змінах регіонального менеджменту: обґрунтування принципів розвитку, оцінки потенціалів тощо.

Визначено загальний ключовий процес розвитку регіонального управління – соціалізація. Розроблено методологічні основи дослідження процесів соціалізації в системі знань української регіонального менеджменту: апарат діагностування, систему індикації, інформаційне забезпечення. Проаналізовано процеси інноваційної діяльності в Україні та її регіонах, виявлено і класифіковано ключові проблеми, які стримують розвиток регіонів.

Theory andmethodology of system development processes of regional management(08.00.05 –development of productive forces and regional economy)

In this work, the theory of the genesis and development of the Ukrainian regional management. The stages and schools that have shaped modern scientific basis. Proved and expanded categories of research by definition, focused on new standards for the information economy and information society: clustering, regional socialization, management culture and so on.

The methodological basis for the formation of regional management as a systematic process through key components: socialization, innovation development, information management, management culture and management technologies, clustering of globalization. Proved correlation data components as mandatory elements of a new model of regional management in Ukraine. The possibilities of expansion and increased use of new management processes in regional management system changes: the principles of justification, assessment of potentials and more.

The general key processes of regional governance – socialization. The methodological basis of research processes of socialization in the system Ukrainian regional knowledge management: diagnosis apparatus, display system, information. The processes of innovation activity in Ukraine and its regions, identified and classified key problems that hinder the development of the regions.

Одінцов Олег Михайлович, д.е.н.

Формування передумов кластерної організації агропромислового виробництва (08.00.03 – економіка та управління національним господарством)

Дисертацію присвячено дослідженню, аналізу та розробці теоретичних, методологічних та прикладних аспектів поступової перебудови жорсткої ієрархічної  системи функціонування аграрного сектору економіки на кластерну її будову, що ґрунтується на трьох інституціональних секторах – держави, бізнесу і науки. В аграрному секторі економіки України попри низки негативних явищ розвитку  сформувалися передумови створення аграрних кластерів як добровільних мережевих територіально-галузевих об’єднань самостійних виробників сільськогосподарської продукції, переробних підприємств, організацій інфраструктури, освіти, науки й влади з метою виробництва  продуктів харчування населення і сировини для промисловості, отримання синергетичного й мультиплікативного ефектів та досягнення високої конкурентоспроможності функціонування на національному й світовому ринках.

Обґрунтована важлива ознака наявності в аграрній сфері економіки згустків локалізованих зосереджень інноваційного конкурентоспроможного виробництва основних видів сільськогосподарської продукції, що складає основу продовольчого ринку країни.

Доведено, що розвиток полюсів розвитку і точок зростання дає можливість розширювати території конкурентоспроможного виробництва за рахунок включення в дію синергетичного і мультиплікативного ефектів.

Запропонована методологія поглиблення диверсифікації аграрного виробництва на основі групування регіонів за часткою продукції тваринництва у загальному обсязі продукції, що сприяє створенню сприятливих умов кластерної організації і мережевого способу координації дій.

Встановлено, що в інституціональному середовищі аграрного сегменту економіки України з наявністю територіально-галузевих згустків конкуренто-спроможних сільськогосподарських підприємств, фермерських й селянських господарств, в яких виникають і функціонують полюси розвитку й точки зростання, продукуються синергетичні і мультиплікативні ефекти, склалися сприятливі передумови створення та розвитку аграрних кластерів. Для втілення в життя кластеризації аграрного виробництва необхідна ініціатива владних структур, удосконалення законодавчого процесу кластеризації, широке навчання кадрів, перетворення кластеризації у загальнодержавну справу реформування економіки країни.

Preconditions formation of agricultural production cluster organization(08.00.03 – Economics and management of national economy)

The thesis is devoted to research, analysis and development of theoretical, methodological and applied aspects of the gradual restructuring tight hierarchical system of agricultural sector functioning in its cluster structure based on three institutional sectors –government, business and science. In the agricultural sector of Ukraine’s economy, despite a number of negative phenomena there are formed the prerequisites of agrarian cluster as a voluntary network of territorial and sectoral associations of agricultural products independent producers, processing enterprises, organizations, infrastructure, education, science and power to produce food for population and raw materials for industry, obtaining synergistic and multiplicative effects and achieve high competitiveness functioning at the national and international markets.

In the paper there was grounded the important sign of presence in agricultural sector of the economy clusters of localized concentration of innovation competitive production of major agricultural products, which is the basis of the food market.

It is proved that the progression of development poles and growth points makes it possible to expand the area of competitive production to include a synergistic and multiplier effects.

The proposed methodology of deepening diversification of agricultural production based on grouping of regions by share of animal products in total production helps create favourable conditions for cluster and network mode of coordination.

There was proved that in the institutional environment of the agricultural segment of Ukraine’s economy with the presence of territorial and sectoral clusters of competitive agricultural enterprises, farms and rural economics, in which functioning poles of development and growth points arise, there are produced synergistic and multiplicative effects, favourable prerequisites for creation and development of agricultural clusters. Implementation of agricultural production clustering requires initiative of power structures, improvement of the clustering legislative process, extensive training, conversion of clustering into national-level activity on reforming the national economy.

Березюк-Рибак Ірина Романівна, к.е.н.

Стратегія товарної інновації у забезпеченні конкурентоспроможності промислового підприємства(08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами)

У дисертації конкретизовано економічний зміст категорії «товарна інновація». Розкрито роль товарної інновації у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Подано класифікацію форм товарної інновації. Обґрунтовано ринково-комунікаційну модель товаро-інноваційного процесу. Запропоновано класифікацію суб’єктів інноваційної діяльності. Проаналізовано товаро-інноваційну діяльність на промислових підприємствах скляної та фарфоро-фаянсової промисловості. Удосконалено методику аналізу результатів товаро-інноваційної діяльності на підприємстві. Проаналізовано варіанти вибору стратегії товарної інновації у контексті забезпечення конкурентоспроможності фірми у різних типах ринкової структури. Дістали подальший розвиток способи й методи активізації товаро-інноваційної діяльності промислового підприємства. Запропоновані пропозиції щодо її стимулювання. З’ясовано характер дії зовнішньоекономічного чинника стратегії товарної інновації у контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Strategy of Commodity Innovation at Manufacturing Enterprise(08.06.01 – economics, business organization and management)

The approaches are covered with respect to concretize an economic matter of the notion ‘commodity innovation’, and its essence is revealed. The author suggests her own classification of commodity innovation forms, and determines the criteria for the form creation. A market and communicative model of innovative development commercialization is substantiated. The proper classification of the innovative activity entities is proposed. The system of absolute and relative estimate indices of a commodity and innovative activity of an enterprise is elaborated. The selection of the most effective variants for investing into commodity innovation in the conditions of monopoly, monopolistic competition, and oligopoly is substantiated from economic and mathematical viewpoint. The ways for activating the commodity innovative activity at a manufacturing enterprise taken as an independent entity, or within a certain region, or within the countrywide, and concrete propositions are made concerning stimulation of commodity innovative activity on the above mentioned levels. A strategy of managerial behavior at a manufacturing company is substantiated within the context of various market patterns of commodity and innovative developments. The strategy model of innovative development on the basis of allowing for the effect of foreign economic factor is designed.

Скорик Олександр Олександрович, к.е.н.

Оптимізація амортизаційної політики підприємств машинобудівної галузі (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

У дисертації досліджуються теоретичні, методичні та практичні аспекти оптимізації амортизаційної політики підприємств машинобудівної галузі. Досліджено сутність та основний зміст амортизації основного капіталу підприємства, визначено особливості проведення амортизаційної політики як інструменту реалізації інвестиційних цілей підприємства та визначено склад її основних елементів. Проведено дослідження особливостей становлення амортизаційної політики національної економіки, виявлено основні напрямки її реформування та оцінено перспективи удосконалення. Здійснено порівняльний аналіз зарубіжного досвіду формування амортизаційної політики розвинутих країн із реаліями вітчизняної економіки. Проаналізовано стан та перспективи розвитку машинобудівної промисловості України, оцінено потенційні можливості та інвестиційну привабливість вітчизняних товаровиробників.

Удосконалено механізм проведення амортизаційної політики підприємств на основі впровадження моделювання процесів багатоваріантної амортизації та її оптимізації шляхом коригування термінів використання об’єктів основних засобів і диференціації норм нарахування зносу. Обґрунтовано необхідність та економічну доцільність розподілу функцій управлінського та облікового персоналу підприємства у здійсненні амортизаційної політики для узгодженості інформаційних потоків та комплексності управління процесами оновлення виробничого потенціалу

Optimization of depreciation policy of enterprises in machine-building industry(08.00.04 Economy and Management ofEnterprises (according to the Types of Economic Activities)

The theoretical, methodical and practical aspects of depreciation policy of enterprises in machine-building industry are investigated in the thesis. The essence and the main contents of depreciation of the fixed assets in the enterprise are investigated. The featuresof thedepreciation policyare defined as the instrumentof realization of the investment objectives in the enterprise. The composition of the main elements of the depreciation policy is defined. The research of the peculiarities in establishment of depreciation policyof the nationaleconomy is held and the main directions of its reformation are revealed. The perspectives for perfection are estimated. The comparative analysis of foreign experience in depreciation policy formation in the developed countries in connection with realities of the domestic economy is done. The state and perspectives of machine-building industry in Ukraine are analyzed. The potential possibilities and investment attractiveness of domestic producers are estimated. The mechanism of realization of depreciation policy of enterprises is improved according to the implementation of modeling the processes of multiversion depreciation and its optimization due to adjustingthe termsin using the objects of the fixed assets and the differentiation of the norms of depreciation calculation. The necessity and economic feasibility in distribution of the functions of management and accounting of company staff are justified in carrying out the depreciation policyfor coordinatinginformation flow and complex managing the process of updating the production potential.

Ільченко Наталія Вікторівна, к.н.держ.упр.

Комплексна система забезпечення та підтримки розвитку територіальних громад в Україні(25.00.04 – місцеве самоврядування)

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню та формуванню комплексної системи забезпечення та підтримки розвитку територіальних громад в Україні.

Узагальнено основні теоретичні підходи до проблеми розвитку територіальних громад і виявлено особливості системи забезпечення та підтримки розвитку при різних підходах. Виявленоряд основних ознак і характеристик розвитку місцевої громади та сформовано концепцію комплексного підходу до розвитку територіальних громад. Обґрунтовано роль і значення участі населення територіальної громади в процесах місцевого розвитку та розроблено пропозиції щодо активізації такої участі. Проведено аналіз організаційного середовища розвитку територіальних громад та розроблено пропозиції щодо його вдосконалення в Україні. Сформовано та обґрунтовано комплексну систему забезпечення та підтримки розвитку територіальних громад в Україні. Розроблено механізм державно-приватно-громадського партнерства в системі забезпечення та підтримки розвитку територіальних громад. Запропоновано модель управління розвитком територіальних громад на основі  участі.

Dissertation is dedicated to theoretical ground and formation of complex systemof ensuring and support of territorial community developmentin Ukraine.

The complex system of ensuring and support of territorial community development in Ukraine(25.00.04 – local self-government)

It was ascertained that transformational process insocial and economic sphere ofsociety, deindustrialization, deepening of inequality between territorial communities and their members, changing in structure of employment, high level of unemployment, worsening of ecological situation demanded rethinking of approaches to economic development in Ukraine.  The practices of developed countries demonstrate the effectiveness of shifting from exogenous to endogenous territorial community development. Such approach requires the rebuilding of the system of ensuring and support of territorial community development. For this purpose, it was discovered a number of attributes of local community development and was formulated concept of complex approach to territorial community development. On our view it is rethinking and realization by members of territorial community their roles in sustainable development which main purposes are mobilization of community assets, development of own potential, creating of condition for self-sufficiency of basic economic, social, political, cultural and environmental needs through empowerment of community members, creating of partnership between local self-government, business and community and with the support of national government. It was ascertained that building of the complex system of ensuring and support of   territorial community development required forming of effective organization environment which has to contain both the traditional elements (enterprises, banks, cultural, educational and medical establishments, non-governmental organizations etc.) and innovation elements (community development corporations (centres, founds), credit unions, co-operatives etc.). It was concluded that complex system of ensuring and support of territorial community development is a number of interconnected elements which create appropriate legal, informational, organization and recourse environment and the action of this elements direct to social, economic, cultural, political and ecological territorial community development. Complex system has to be based on concepts of participation, partnership, decentralization and sustainability. Besides, it was developed and grounded mechanism of public-private-community partnership which allows to increase effectiveness of complex system functioning. It was ascertained that complex system of ensuring and support of territorial community development required the searching of non-traditional approaches to management the development process in community. It was grounded that one of such approaches could be participation-based management which is different from traditional (bureaucratic) model with wide involvement of citizens, business, NGOs through different mechanism to all stages of management: planning, organization, motivation and control.                 

Кошеленко Світлана Василівна, к.е.н.

Управління запасами товарно-матеріальних цінностей підприємств (за матеріалами підприємств обробної промисловості Черкаського регіону) (08.00.04 – Економіка та  управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

В дисертації обґрунтовано комплексне теоретико-прикладне розв’язання проблемних питань формування та використання сучасної моделі управління запасами ТМЦ підприємств обробної промисловості. В роботі визначено сутність запасів, запропонована система цілей, функції управління запасами, згруповані та класифіковані існуючі моделі, які враховують класичний та сучасний підходи до ведення бізнесу, обґрунтовано вибір показників ефективного використання запасів товарно-матеріальних цінностей підприємств. Наведені результати аналізу результативності управління запасами ТМЦ на рівні національної економіки, промисловості, досліджуваних підприємств. Запропоновані методика визначення економії (перевитрат) інвестицій в запаси та методика комплексного впливу економії (перевитрат) інвестицій в запаси і зростання цін на ПЕР, які дозволяють здійснити вибір ефективних варіантів управління запасами, використовувати внутрішні резерви підприємств і компенсувати наслідки зростання цін на паливно-енергетичні ресурси, підвищити інвестиційну привабливість і конкурентоспроможність підприємств.

Inventory control of inventory holdings of enterprises (based on the manufacturing industry in Cherkassy region)(08.00.04 – Economy and Management Enterprises (by kinds of economic activities)

The paper is devoted to the further development of methodological and applied problems originated in managing the inventory holdings of enterprises that deal with different kinds of activity. The substance of reserves of inventory holdings is indicated. The viewpoints of different scholars are analyzed. The role of these scholars in modern economic conditions is taken into consideration. The choice of activities in the effective use of the inventory holdings of enterprises is looked upon. The methodology to determine the economy of the reserve investment and the methodology of the complex influence of the investment economy in reserve and the breakthroughfor fuel and energy resources within the expected competitiveness of enterprises are proposed.The last methodology allows choosing different variants of inventory holdings, to use inner funds of an enterprise and to compensate the consequences of breakthroughfor fuel and energy resources, to promote an investment attractiveness and competitiveness of enterprises. The implementation of this work provides the bases for the perspective development of the medium-run production.

Мартінович Віктор Геннадійович, к.е.н.

Інформаційний потенціал як пріоритетний ресурс економічного та соціального розвитку регіону(08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).

У дисертації проаналізовано процеси управління розвитком інформаційного потенціалу регіону, методи його оцінки та виявлено проблеми формування , напрями їх розв’язання.

Досліджено проблеми становлення інформаційної економіки України,  проведено оцінку стану інформаційного потенціалу регіону. Виявлено напрями оптимізації розвитку  інформаційної економіки України.

Розроблено концептуальні підходи до управління розвитком інформаційного потенціалу регіону, запропоновано вдосконалення методичних підходів до оцінки шляхи вдосконалення його розвитку.

Information potential as a priority resource for economic and social development of the region(08.00.05 – development of productive forces and regional economy)

The thesis deals with the development of information management processes potential, the methods of assessment information potential of the region, identified the problem of formation of informative potential of the region and ways of their solution.

The problems of the development of the information economy of Ukraine, an assessment of the information potential, identified areas of optimization of the information economy of Ukraine.

Conceptual approaches to improving the management of the development potential of the region information is proposed improvement of the methodological approaches to assess the potential of information developed directions of improvement of information potential.

Якушева Оксана Вікторівна, к.е.н.

Економічний розвиток і підтримка малого та середнього бізнесу на регіональному рівні(08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка)

Узагальнено системне бачення економічного розвитку, систематизовано сутнісні його характеристики та визначено особливості його прояву з позиції процесу, системи відносин та зміни одночасно. Визначено сутність підтримки малого й середнього бізнесу та сформовано її пріоритетні складові. Розроблено карту зіставлення показників розвитку малого й середнього бізнесу та економічного розвитку регіонів. Обґрунтовано процедуру комплексного оцінювання розвитку малого й середнього бізнесу в Черкаському регіоні. Розроблено методику оцінювання економічного розвитку малого й середнього бізнесу в регіонах України. Сформовано концепцію вирівнювання економічного розвитку малого й середнього бізнесу в регіонах України. Адаптовано стратегічну координатну площину конвергенції регіонів та відображено стратегічні напрями наближення регіонів України до конвергенції. Запропоновано практичний інструментарій щодо використання управлінських технологій стимулювання малого й середнього бізнесу на основі застосування методу сценаріїв, теорії поляризації та прогнозування обсягу ринку малого й середнього бізнесу. Обґрунтовано реалізацію оптимістичного сценарію розвитку малого й середнього бізнесу в Черкаському регіоні за методом Сааті.

Economic Development and Support of Small and MediumSized Business on Regional Level(08.00.05– Development of Productive Force and Regional Economics)

The thesis offers a systemic view on the notion of economic development, presents its essential characteristics as a complex system and determines the main ways of its manifestation from the point of view of the process, the system of relations and change at the same time. The nature of support for small and medium businesses is described and its priority components are formed.The author develops a map for comparing indicators of small and medium business development and regional economic development. A complex procedure for assessing small and medium business development in Cherkasy region is substantiated. The methodology for evaluating the economic development of small and medium-sized businesses in the regions of Ukraine is developed.The concept of equalizing economic developmentof small and medium business is formulated. The strategic coordinate plane of regional convergence is adapted and strategic directions in which the regions of Ukraine are approaching the convergence are mapped onto it. The author offers practical tools in terms of applying management technologies to stimulate small and medium-sized businesses that are based on applying the scenario method, the theory of polarization and forecasting the market size of small and medium-sized businesses. The implementation of the optimistic scenario for the development of small and medium-sized businesses in Cherkasy region based on the Saaty method isreasoned.

Рябоконь Наталія Петрівна, к.е.н.

Система реалізації страхових продуктів (08.00.08 – гроші, фінанси і кредит)

У дисертації розвинуто теоретичні засади та удосконалено науково-методичні підходи до організації системи реалізації страхових продуктів. Уточнено сутність поняття «страховий продукт» та його співвідношення із поняттям «страхова послуга». Систематизовано види страхових продуктів. На засадах процесно-орієнтованого підходу формалізовано систему реалізації страхових продуктів.  Структуризовано канали збуту страхових продуктів. Виявлено особливості продажу страхових продуктів вітчизняними страховиками. З’ясовано вплив продажу страхових продуктів у забезпеченні фінансової стійкості страхової компанії. Поглиблено науково-методичний підхід до організації комплексного продажу в системі реалізації страхових продуктів. Висвітлено наукові засади формування клієнтоорієнтованого підходу до реалізації страхових продуктів. Розвинуто методичний підхід до оцінювання якості системи реалізації страхових продуктів. Побудовано імітаційну модель граничного розміру франшизи залежно від базової ставки страхового тарифу, імовірності настання страхового випадку та прогнозного обсягу збитків.

The system of the insurance products realization(08.00.08 – Money, Finance and Credit)

The theoretical framework is developed and scientific and methodological approaches to realization of insurance products are improved in this thesis. The interpretation of the concept “insurance product” and its relation to the concept of “insurance service” is clarified. Types of insurance products are structured. On the basis of the process-oriented approach the system of the insurance products realization is formalized. Channels of insurance products distribution are differentiated. The features of the insurance products realization by domestic insurers are identified. The role of the insurance products realization to ensure the insurance company financial stability is justified. The scientific and methodical approach to complex sales in insurance products and the methodical approach to evaluating of the quality of the insurance products realization are improved. A computer simulation model of the insurance company with the franchise as a means of insurance products sales stimulating is designed.

Колективні та одноосібні монографії

 1. Концептуальні засади підтримки малого та середнього бізнесу в Україні: питання кластеризації та бізнес-інкубації : монографія / [за заг. ред. О.В. Фінагіної]; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2017.
 2. Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь : монографія / [за заг. ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко]; Національна мережа ВНЗ-партнерів спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – 565 с.
 3. Економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні проблеми діяльності підприємств : колективна монографія / [за заг. ред. Л.М. Савчук, М. Фіц]. − Дніпро, «Герда», 2016. – 528 с.
 4. Стратегія економічного розвитку: держава, регіон, підприємство : колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах.- Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т.1. – 416 с.  
 5. Управління запасами товарно-матеріальних цінностей підприємств обробної промисловості (машинобудівних підприємств) [монографія] / С.В. Кошеленко, О.Г. Мельник, Л.М. Ганас // Мін-во освіти і науки України, ЧДТУ – Черкаси: ЧП Чабаненко, 2015. – 217 с.
 6. Одінцов О.М. Формування інституціональних передумов кластерної організації агропромислового комплексу: монографія / О.М. Одінцов. – Черкаси: Вертикаль, 2014. – 400 с.
 7. Забезпечення підвищення ефективності національної економіки : колективна монографія. / За заг. ред. проф. Хомякова В.І. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 442 с.
 8. Кластери в системі стратегії і тактики розвитку регіону : монографія / Л.В. Батченко, А.В. Гуренко, Г.С. Кононенко, Р.В. Манн, О.В. Фінагіна, С.І. Цихмістро. – Донецьк: «ВІК», 2013. – 287 с.
 9. Теоретико-методологічні засади розвитку регіонального менеджменту: особливості, проблеми, перспективи : монографія / Р.В. Манн. – Донецьк: «ВІК», 2013. – 382 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus / Web of Science Core Collection

 1. Деякі аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх економістів // Манн Р.В. / Інформаційні технології і засоби навчання. – 2018. – Том 64, №2. – С. 170-184 (http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2018_64_2_17).
 2. The peculiarities of working capital management at agroindustrial enterprises of Ukraine// МаннР.В., МартіновичВ.Г., ЯкушеваО.В. /Problems and Perspectives in Management (open-access). – 2018. – № 16(2). – С. 260-268(https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-282/the-peculiarities-of-working-capital-management-at-agroindustrial-enterprises-of-ukraine).  
 3. Monitoring the factors influencing the efficiency of agricultural enterprises’ working capital of Ukraine// Манн Р.В., Білик О.А. / Problems and Perspectives in Management (open-access). – 2017. – № 15(4). – С. 161-167(http://nbuv.gov.ua/UJRN/prperman_2017_15_4_16).
 4. Наукові засади регіонального менеджменту: діагностування процесів соціалізації // Манн Р.В. / Науковий журнал «Економічний часопис – ХІІ». – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2013. – № 7-8 (1) – С. 42-45 (http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2013_7-8%281%29__12).

Науково-практичні конференції

Кафедра протягом 20 років проводить щорічні Міжнародні науково-практичні конференції «Теорія і практика сучасної економіки» згідно з планом Міністерства освіти і науки. Метаконференцій полягає утеоретичному узагальненні наукових досліджень та розробці практичних рекомендацій щодо управління потенціалом національної економіки та її складових частин в умовах глобалізаційних процесів. На конференціях розглядається широкий спектр проблем за різними напрямами, а саме:

 • теорія та практика управління потенціалом національної економіки та її складових частин
 • специфіка світової фінансової економічної кризи
 • вплив ризиків глобалізації на економіку України
 • стратегія економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації
 • економіка та мотивація стратегічних змін
 • регіональні проблеми економіки
 • управління сталим розвитком економіки в умовах глобалізації
 • теорія та практика публічного управління

За результатами щорічних конференцій видаються збірники тез «Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасної економіки», відповідальним редактором якого є завідувач кафедри економіки та підприємництва Р.В. Манн.

За період існування конференції в ній взяли участь понад 1500 науковців з навчальних закладів України та інших держав, зокрема, Канади, Польщі, Литви, Німеччини, Росії, Білорусі, Португалії.

Науково-дослідна робота студентів

Достатньо уваги на кафедрі економіки та підприємництва приділяють організації науково-дослідної роботи студентів, яка полягає у виконанні реферативних робіт, курсових проектів, бакалаврських та магістерських робіт з елементами наукового дослідження. Студенти заохочуються до участі у науково-практичних конференціях.

В рамках щорічного університетського заходу «Дні студентської науки» кафедра організовує студентську науково-практичну конференцію «Сучасні тенденції розвитку економіки та підприємництва», де студенти можуть представити свої доповіді з актуальних економічних та соціальних проблем.

Мета конференції– теоретичне узагальнення наукових досліджень студентів з актуальних  проблем і сучасних тенденцій розвитку економіки та підприємництва в Україні і світі. Тематичні напрями конференції:

 • розвиток підприємництва в сучасних умовах
 • підвищення якості та конкурентоспроможності підприємства
 • особливості прогнозування, планування та контролю діяльності підприємства
 • напрями ефективного використання ресурсів підприємства
 • інноваційно-інвестиційні аспекти розвитку підприємства
 • стратегія розвитку підприємства
 • регіональні проблеми економіки
 • фінансові аспекти розвитку підприємництва
 • маркетингова діяльність підприємства
 • теорія та практика менеджменту
 • сталий  розвиток та соціальна відповідальність бізнесу
 • державне регулювання економіки
 • економічна безпека та антикризова діяльність підприємства
 • публічне управління та адміністрування

За результатами конференції видається збірка тез «Матеріали студентської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку економіки та держави», відповідальним редактором якого є завідувач кафедри економіки та управління Р.В. Манн.