АКТИВНА ГРОМАДА1
33
34
12
8
11
17
18
19
20
13
15
21
22
24
25
26
27
14
32
29
31
previous arrow
next arrow

МРІЙ... НАВЧАЙСЯ… ЗМІНЮЙ…
РАЗОМ З НАМИ!

#DREAM.STUDY.CHANGE

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітня програма «Підприємництво та економіка підприємства»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Мета освітньої програми: Підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки та підприємництва, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати складні управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня

Особливості програми: надає можливість здобувачам вищої освіти отримати в межах однієї програми глибинних знань і практичних навичок з економіки та підприємництва, володіючи якими вони зможуть
вирішувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки та підприємництва

Гарант освітньої програми: Березюк-Рибак Ірина Романівна, к.е.н., доцент

Освітня програма «Підприємництво та економіка підприємства»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Мета освітньої програми: формування у магістрів наукового світогляду і глибинних знань з економіки та підприємництва,  теоретичних знань і практичних навичок, здатних вирішувати завдання інноваційного характеру та здійснювати пошук ефективних заходів щодо підвищення функціонування суб’єктів господарювання

Особливості програми: програма передбачає надання фундаментальних теоретико-методичних знань та практичних навичок з економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку суб’єктів господарювання на регіональному рівні. Орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних фахівців, підприємців, аналітиків здатних швидко адаптуватися до сучасного бізнес-середовища

Гарант освітньої програми: Скорик Олександр Олександрович, к.е.н., доцент

Група забезпечення:

Одінцов Олег Михайлович, д.е.н., професор

Кошеленко Світлана Василівна, к.е.н., доцент

Демиденко Віктор В’ячеславович, к.е.н., доцент

Скорик Олександр Олександрович, к.е.н., доцент

Березюк-Рибак Ірина Романівна, к.е.н., доцент

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Мета освітньої програми: формування загальних та професійних компетентностей фахівця, здатного розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми  у сфері публічного управління та адміністрування

Особливості програми: надає можливість отримати в межах однієї програми сконцентровані й систематизовані знання, уміння та навики, що стосуються механізмів публічного управління на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях, а також адміністрування в різних сферах діяльності

Гарант освітньої програми: Манн Руслан Володимирович, д.е.н., професор

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Мета освітньої програми: формування у студентів комплексу знань, умінь та навичок в управлінні та адмініструванні організаціями (установами) публічного сектору з метою здійснення наукового і практичного супроводуекономічних, соціальних, адміністративних та політичних реформ в країні

Особливості програми: фокус програми зосереджено на формуванні таких загальних та професійних компетентностей, які б дозволили здобувачам вищої освіти застосовувати на практиці основні методики, тактики, стратегії та інструменти сучасних моделей державного управління New Public Management та Good Governance, особливостями яких є орієнтація на клієнтів, використання практики приватного сектора, децентралізація і дебюрократизація державного управління, орієнтація на цілі, звітність за результатами, формування партнерських мереж, контрактна система на державній службі, прозорість і підзвітність публічного управління, реалізація концепції «електронного урядування», широке залучення громадськості до процесів прийняття рішень тощо.

Єдиний державний кваліфікаційний іспит зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти (далі – ЄДКІ) є ОБОВ’ЯЗКОВИМ компонентом атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” (Програма: https://bit.ly/3DY5lzi)

Гарант освітньої програми: Ільченко Наталія Вікторівна, к.н.держ.упр., доцент

Група забезпечення:

Манн Руслан Володимирович, д.е.н., професор

Григор Олег Олександрович, д.політ.н., доцент

Ільченко Наталія Вікторівна, к.н.держ.упр., доцент